RCT – Relevant Contract Tax 

Podwykonawcy (Subcontractors) oraz Zleceniodawcy (principal) w branży Budowlanej, Leśnictwie i Rybołówstwie

Podwykonawcy

Stawka RCT

Najwyższa z możliwych obowiązujących stawek RCT która może być przyznana prze Revenue.

Stawka RCT

Standardowa stawka RCT która dotyczy większości podmiotów gospodarczych działających w IE

Stawka RCT

Najniższa z możliwych stawek RCT, którą Revenue może przyznać podmiotom gospodarczym. 

Kiedy Podwykonawca zarejestruje się na RCT, zostanie mu przydzielona stawka odliczenia (tj. Procent, który Zleceniodawca zatrzyma od wszelkich płatności dokonanych na podstawie Odpowiedniej Umowy). Standardowa stawka odliczenia, która zwykle ma zastosowanie przy rejestracji do RCT, wynosi 20%, jednak w zależności od historii przestrzegania przepisów podatkowych przez Podwykonawcę można ją skorygować do 35% (w przypadku trwałej niezgodności) lub 0% (na wniosek do Revenue jeśli firma spełnia wymagania urzędowe).

W efekcie, przyznanie 20% lub 35% stawki potrącenia spowoduje potrącenie odpowiednich kwot przez Zleceniodawcę z wszelkich płatności dokonanych na podstawie kontraktu. Odliczona kwota z tytułu RCT jest wpłacana bezpośrednio do Revenue przez Zleceniodawcę i jest przechowywana jako kredyt na rachunku RCT Podwykonawcy. 

Kwota ta powinna być użyta do zbalansowania innych należności / podatków lub pozostaje jako kwota w Kredycie do zwrotu RCT. W przypadku firmy Irlandzkiej wszelkie nadwyżki po rozliczeniach pozostaną na koncie i powinny być dostępne do zwrotu po złożeniu przez firmę irlandzkiego zeznania podatkowego za odpowiedni okres. Zwykle tylko wtedy Revenue wyda zwrot pieniędzy.

W przypadku, gdy RCT jest znacznym obciążenie dla firmy, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot RCT na wcześniejszym etapie, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw niebędących rezydentami, które mogą wykazać, że ani irlandzki podatek od osób prawnych, ani podatek dochodowy nie będzie należny po stronie Irlandii. Aby skorzystać z tej możliwości, oprócz listów od organów podatkowych z kraju siedziby przedsiębiorcy niebędącego rezydentem wymagane jest kilka formularzy i kwestionariuszy do wypełnienia.

RCT – Relevant Contract Tax

Kiedy RCT ma zastosowanie do wykonawców z Polski i UK nie będących rezydentami?

Z definicji RCT to podatek u źródła potrącany przez Głównego Wykonawcę przy dokonywaniu płatności na rzecz Podwykonawcy, któremu zlecono wykonanie prac budowlanych w Irlandii.  W związku z tym, niezależnie od miejsca zamieszkania Zleceniodawcy lub podwykonawcy, RCT automatycznie ma zastosowanie nawet jeśli firma niebędąca rezydentem może nie być zobowiązana zarejestrować się i rozliczyć z wszelkich innych podatków w Irlandii. 

Podwykonawca (subcontractor) – firma niebędąca rezydentem przystępuje do robót budowlanych związanych z budową, które są wykonywane w Irlandii (np. Kontrole naziemne, budowa, renowacja, wyposażenie, instalacja alarmowa itp.) I dostarcza własną siłę roboczą do wykonania tych Działań

Główny wykonawca – firma niebędąca rezydentem przystępuje do kontraktu związanego z budową, które są wykonywane w Irlandii, a następnie zleca podwykonawstwo innej firmie (irlandzkiej lub nierezydentowi) w celu wykonania prac.

Do wykonania tych prac wykorzystywana jest spółka z siedzibą w Polsce, która z kolei zleca podwykonawstwo części lub całości prac firmie irlandzkiej w celu wykonania części prac kontraktu. W takim przypadku zarówno firma niebędąca rezydentem, jak i jej spółka w Polsce byłyby uważane za głównych wykonawców i byłyby zobowiązane do rejestracji i obsługi RCT w zakresie płatności za prace wykonane w Irlandii.

Przedsiębiorstwa niebędące rezydentami mogą być objęte przepisami RCT i odnosi się to głównie do sektora budowlanego, gdyż stanowi on większość działań RCT. Należy jednak również zauważyć, że niektóre inne usługi świadczone w sektorach przetwórstwa mięsnego, leśnictwa lub telekomunikacji mogą podlegać tym samym przepisom.

Ze względu na potencjalnie znaczące implikacje finansowe, istotne jest, aby wszystkie firmy zwracały się w odpowiednim czasie po poradę, jeśli mają jakiekolwiek wątpliwości co do stosowania RCT. 

Firmy powinny mieć na uwadze, że jeśli znajdują się w łańcuchu dostaw obejmującym usługi RCT, możliwe jest, że mogą być jednocześnie uznawane za Zleceniodawcę i Podwykonawcę. W tym scenariuszu byliby zobowiązani do obsługi procesu RCT w odniesieniu do płatności dokonywanych na rzecz dostawców, być może potrącania podatku u źródła w podobny sposób jak RCT, który działa na płatnościach, które otrzymują od swojego głównego zobowiązanego, od których podatek mógłby zostać pobrany, tworząc w ten sposób przepływy pieniężne problemy.

Kolejne kroki

Kiedy zostanie ustalone, że konkretna umowa jest objęta zakresem RCT i czy firma jest uważana za Zleceniodawcę lub Podwykonawcę (lub oboje), następnym krokiem jest zapewnienie, że przestrzegane są odpowiednie postanowienia RCT, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo potencjalnych kar (w przypadku Zleceniodawców) lub zminimalizowania kwoty potrąconego podatku, potencjalnie do zerowego odliczenia (w przypadku Podwykonawców). Oprócz obowiązku rejestracji w irlandzkim RCT, przedstawiono poniżej artykule główne wymagania administracyjne wobec zleceniodawców i podwykonawców.

Nierezydenci

Nierezydenci mogą zostać objęci RCT zarówno jako zleceniodawca lub podwykonawca

Podwykonawca

Firma lub osoba wykonująca prace  budowlane kontraktowe na terenie Irlandii

Główny Wykonawca

Firma lub osoba podlegająca pod RCT, która zatrudnia innych podwykonawców do wykonania prac

RCT – Relevant Contract Tax

Konsekwencje finansowe RCT?

Biorąc pod uwagę trudności i zamieszanie związane z RCT napotykane przez firmy będące rezydentami Irlandii, jeszcze więcej trudności może spotkać firmy niebędące rezydentami. Przedsiębiorstwa te mogą łatwo zostać „złapane” przez przepisy RCT.

W przypadku objęcia zakresem RCT operacja lub brak obsługi procedur RCT może mieć znaczące konsekwencje finansowe dla każdej firmy. RCT może przedstawiać problemy z przepływami pieniężnymi dla dostawców i ryzyko kar dla zamawiających usługi typu RCT. Aby to ująć w kontekście, dla odbiorców usług objętych RCT (tj. Głównych wykonawców) może potencjalnie wyeliminować cały prognozowany zysk (i więcej), który ma zostać osiągnięty z danego kontraktu, ze względu na drakońskie kary, które mogą wynosić od 3% do 35% odpowiednich płatności dokonanych na rzecz dostawców niektórych usług w ramach umowy (np. Umowa o wartości 500 000 EUR może wiązać się z karą w wysokości do 175 000 EUR). W przypadku dostawców usług podlegających RCT (tj. Podwykonawców) podatek w wysokości do 35% potrącany od wpływów może pozostawać w pułapce przez kilka miesięcy (potencjalnie nawet ponad rok), co powoduje znaczne trudności w przepływie środków pieniężnych.

Ze względu na potencjalnie znaczące implikacje finansowe, istotne jest, aby wszystkie firmy zwracały się w odpowiednim czasie po poradę, jeśli mają jakiekolwiek wątpliwości co do stosowania RCT. 

Firmy powinny mieć na uwadze, że jeśli znajdują się w łańcuchu dostaw obejmującym usługi RCT, możliwe jest, że mogą być jednocześnie uznawane za Zleceniodawcę i Podwykonawcę. W tym scenariuszu byliby zobowiązani do obsługi procesu RCT w odniesieniu do płatności dokonywanych na rzecz dostawców, być może potrącania podatku u źródła w podobny sposób jak RCT, który działa na płatnościach, które otrzymują od swojego głównego zobowiązanego, od których podatek mógłby zostać pobrany, tworząc w ten sposób przepływy pieniężne problemy.

Kolejne kroki

Kiedy zostanie ustalone, że konkretna umowa jest objęta zakresem RCT i czy firma jest uważana za Zleceniodawcę lub Podwykonawcę (lub oboje), następnym krokiem jest zapewnienie, że przestrzegane są odpowiednie postanowienia RCT, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo potencjalnych kar (w przypadku Zleceniodawców) lub zminimalizowania kwoty potrąconego podatku, potencjalnie do zerowego odliczenia (w przypadku Podwykonawców). Oprócz obowiązku rejestracji w irlandzkim RCT, przedstawiono poniżej artykule główne wymagania administracyjne wobec zleceniodawców i podwykonawców.

 

Kary RCT

Kary za nieprzestrzeganie procesu RCT mogą wynosić od 3% do 35% dokonanych płatności

Skutki

Wstrzymywany podatek RCT może mieć znaczny wpływ na zdolność finansową firmy

Główny Wykonawca czy podwykonawca

W zależności odrodzaju usług podwykonawca ,oże także być usnany kako wykonawca (principal)

RCT – Relevant Contract Tax

Główny Wykonawca (Principal)

Po wstępnej rejestracji w RCT, dyrektorzy powinni również upewnić się, że są zarejestrowani do korzystania z systemu Revenue Online System (ROS). System RCT jest prowadzony całkowicie online i będzie wymagał dostępu do usługi Revenue Online Service (ROS) w celu spełnienia zobowiązań dotyczących zgodności, które można podsumować w następujący sposób:

Powiadomienie o umowie – Zleceniodawca musi powiadomić Urząd Skarbowy o zawarciu nowej umowy z Podwykonawcą
Powiadomienie o płatności – przed dokonaniem jakichkolwiek płatności na rzecz dostawców w ramach stosownej umowy Zleceniodawca musi powiadomić Urząd Skarbowy o dokonanej płatności. Przychód odpowie, upoważniając Zleceniodawcę do dokonania płatności, ale do potrącenia podatku u źródła według odpowiedniej stawki, która może wynosić 0%, 20% lub 35% płatności na rzecz Podwykonawcy.

Podsumowanie potrąceń – Zleceniodawca musi przejrzeć Powiadomienia o płatności przekazane do Urzędu Skarbowego w każdym okresie i zmienić lub potwierdzić, że szczegóły są prawidłowe do 23 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu.

Główni wykonawcy muszą upewnić się, że powyższe kroki są przestrzegane w przypadku każdego nowego zamówienia i wszystkich płatności dokonywanych na ich podstawie. Brak powiadomienia o zawarciu umowy, a następnie uzyskanie autoryzacji płatności od Revenue przed dokonaniem płatności może w większości przypadków skutkować karami w wysokości od 3% do 35% dokonanych płatności.

Stawka kary jest uzależniona od stawki potrącenia RCT Podwykonawcy. Dodatkowa kara lub „dopłata” w wysokości 100 euro będzie obowiązywać za złożenie / potwierdzenie podsumowania potrącenia po terminie płatności. Mając na uwadze surowość kar, istotne jest, aby Zleceniodawcy w pełni rozumieli, do jakich usług ma zastosowanie RCT, oraz różne wymagania wynikające z przepisów RCT. Należy wdrożyć odpowiednie procedury, aby były zgodne z tymi samymi od pierwszego dnia, które dla ułatwienia operacji mogą być również zlecone agentom podatkowym, którzy zapewnią terminowe przestrzeganie i pomogą w przypadku wszelkich wątpliwości, które mogą się pojawić.

 

Kontrakty

Kontrakty i jego detale powinny być zgłoszone w systemie Revenue przed podjęciem działań przez podwykonawców

Płatności

Wszelkie płatności dla podwykonawców powinny być realizowane po przepuszczeniu przez system ROS

Opóźnienia

Kara w wysokości €100 nałożona jest jeśli dokonamy płatności przed zgłoszeniem jej w ROS

„W najgorszym przypadku, jeśli Podwykonawca nie został poinformowany o wymogu rejestracji w irlandzkim RCT, a Zleceniodawca wstrzymałby RCT płatności w ramach umowy (co stanowiłoby 35% płatności w przypadku niezarejestrowanego Podwykonawcy), potrącony podatek pozostawałby „uwięziony” do czasu złożenia formalnego wniosku do Irish Revenue o zwrot”

Brak zgłoszenia w ROS

„Podwykonawca powinien mieć świadomość, że Revenue dokona weryfikacji działań w Irlandii w celu ustalenia, czy Podwykonawca powinien był również zarejestrować się jako Zleceniodawca i zastosować odliczenie RCT od wszelkich dokonanych przez siebie płatności, a także upewnić się, że wszelkie inne irlandzkie podatki, takie jak VAT, „

Revenue

„Jak widać, RCT wstrzymane przez Zleceniodawcę może skutkować znacznymi kosztami przepływów pieniężnych dla Podwykonawcy. Istotne jest aaby przestrzegać wymogów raportowania RCT aby jego zwrot przebiegał bez problemów”

Zwrot RCT

RCT

Uzyskanie zwrotu RCT

Istnieje ustawowy czteroletni termin na wniesienie roszczenia o zwrot RCT. Podatki od wynagrodzeń, podatek od osób prawnych lub podatek dochodowy zostały odpowiednio zastosowane przed wydaniem zwrotu RCT.

Ważne jest, aby Podwykonawca przestrzegał przepisów RCT w zakresie ich raportowania i wszelkich rejestracji. W razie potrzeby zasięgał profesjonalnej porady dotyczącej możliwości ubiegania się o stawkę wysokości 0% w możliwie najwcześniejszym terminie. W przypadkach, gdy podatek został już pobrany i pozostaje na koncie Revenue RCT, zaangażowanie doświadczonych ksoęgowych może znacznie przyspieszyć odzyskanie zatrzymanego podatku RCT.

Stan Accountancy

9 The Drive, Elmbury, Carrigtwohill, Co. Cork, T45 K253

Kontakt

Jesteśmy nowoczesnym biurem Księgowym. Usługi świadczymy na terenie całej Irlandii. Zapewniamy kontakt telefoniczny, mailowy, Video jak i dostęp do programów online. Jeśli chcesz nas odwiedzić w naszej siedzibie w Cork, prosimy wcześniej o kontakt w celu ustalenia odpowiedniego terminu. 

info@stan.ie

(+353) 85 133 97 86

9 The Drive Elmbury, Carrigtwohill Co. Cork, T45 K253

Pn-Pt: 8:30am-5pm, Sob-Nd: Nieczynne

Wyślij Wiadomość

Masz pytania, zapraszamy do kontaktu

15 + 13 =